logo
 
 

 
Rendelés / Számla száma:
Rendelés dátuma:
Vásárló neve:
E-mail:
Telefonszám:
Bankszámlaszám:
 

 

 
Elállási/Felmondási nyilatkozat (a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján) (csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza).
 
Kérjük, írd be a rendelési adatokat. A szükséges adatokat megtalálod a neked küldött szállítási/rendelés visszaigazoló e-mailben. A rendelés számát kötelező megadni. Ha nem töltöd ki ezeket, a rendelésedet nem fogjuk megtalálni, és az összeget nem tudjuk visszatéríteni.
 
A vásárlástól való elállás
 
7.1. Távollévők közötti szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló (jelen fejezetben a továbbiakban: Vásárló), azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy jogosult a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a termék adásvételére irányuló szerződéstől indokolás nélkül elállni,
 
  • a terméknek,
  • több termék szolgáltatása esetén az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak
 a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
7.2. A Vásárló a 7.1. pontban biztosított jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint készült, itt elérhető nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, amely nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton legalább ajánlott küldeményként, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó részére. Az elállási jog határidőben gyakoroltnak minősül, ha az elállási nyilatkozatot a 7.1. pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldik az Eladó részére. Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja az elállási nyilatkozat megérkezését
 
7.3. A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett érésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 7.4. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a terméket az Eladó 1.2 pontban feltüntetett Telephelyének címére haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Ugyanezen a címen biztosított a termék személyes átvétele is, a Telephelyen található üzlet nyitvatartási idejében (hétfőtől péntekig 10-19 óráig, szombaton 12-18 óráig). Határidőben történő visszaküldésnek minősül, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (igazolható módon postára adja vagy futárnak átadja) a terméket. A termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Eladó az utánvéttel visszaküldött csomagot nem köteles átvenni.
7.5 A Vásárló elállása esetén Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérít valamennyi teljesített ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Eladó a visszajáró összeget az eredetileg a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Vásárló hozzájárulása esetén Eladó más visszafizetési módot is választhat, de emiatt Vásárlót többletköltség nem terhelheti. Eladó nem köteles visszatéríteni azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a legkedvezőbb árú szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
7.6 Eladó jogosult a visszajáró összeget mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
7.7 A Vásárló kizárólag akkor felel a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében.
Dátum                              Aláírás
 
 
 
Köszönjük, hogy nálunk vásároltál!
Nutrilion Kft
1094 Budapest
Tűzoltó utca 6.
+36 1 480 11 87
Hasznaltalma.hu
Árukereső.hu